medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool in Nederland moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. In de MR hebben teamleden én ouders/verzorgers zitting. De MR is een belangrijk orgaan binnen de basisschool.

De MR heeft informatie-, advies- en instemmingsrecht bij beleidsmatige zaken die op school aan de orde zijn. Dit ligt vast in het MR-reglement. Daarnaast fungeert de MR ook als klankbord voor directie  en individuele ouders/verzorgers. 

Op de Regenboog bestaat de MR uit 4 gekozen leden, 2 ouders en 2 personeelsleden. Namens de ouders nemen Selva Inan en Marieke Bastiani plaats en namens het personeel Marieke Deppenbroek en Britta Peters. De directeur sluit op uitnodiging van de MR aan bij de vergaderingen. 

In de MR van de Regenboog praten ouders en het personeel op beleidsniveau mee over de inhoud en de organisatie op de Regenboog. De MR heeft recht op informatie van het schoolbestuur en recht op overleg met het bestuur; ongeveer 6 keer per jaar wordt er vergaderd. Afhankelijk van het onderwerp wordt de MR alleen geïnformeerd, mag de MR een advies uitbrengen of moet de MR instemmen. De regels hiervoor zijn gegeven in de Wet Medezeggenschap op Scholen en uitgewerkt in een eigen reglement en statuut. Deze is op te vragen bij de secretaris evenals het jaarverslag.

 De MR vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De MR doet elk jaar verslag van haar vergaderingen in de vorm van een jaaroverzicht.

Als ouder of personeelslid bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
Wilt u iets aan de medezeggenschapsraad voorleggen? Neem dan contact op met de secretaris Britta Peters (b.peters@skoe.nl).