MR

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen.

De medezeggenschapsraad (MR) biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid en functioneren van de school. Op de Regenboog bestaat de MR uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De MR adviseert de directie en het bestuur van de school over verschillende beleidsonderdelen. Bovendien is bij een aantal besluiten of plannen de instemming van de MR vereist.

De inspraak van de MR is opgesplitst in een adviesrecht en een instemmingsrecht. De MR heeft instemmingsbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen genomen mag worden als de MR het ermee eens is. Het gaat over de volgende onderwerpen:

- beleid en ontwikkeling kind centrum

- onderwijskundige doelstellingen

- schoolplan (kwaliteit van het onderwijs)

- schoolgids (informatie aan ouders)

- arbeidsomstandigheden

- schoolreglement.

De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal gelegenheden. Dat betekent dat er weliswaar een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen tegen het advies van de MR in, maar de uitvoering ervan mag pas na zes weken geschieden. Het gaat over de volgende onderwerpen:

- grondslag van de school

- lesrooster

- financieel beleid

- fusie

- onderwijskundige projecten

- schoolorganisatie

- beleid ten aanzien van ontslag en aanstelling van personeel (inclusief schoolleiding)

- managementstatuut

- toelating en verwijdering van leerlingen

- vakantieregeling

- verbouwingen en onderhoud.

Als er sprake is van geschillen tussen de MR en het bevoegd gezag, kunnen beide partijen het geschil voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die vervolgens uitspraak doet. Die uitspraak is bindend.

De MR-werkzaamheden zijn onderling verdeeld op basis van een takenlijst.

Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Agenda’s en verslagen van de vergaderingen zijn op te vragen bij de leiding van de school. De MR maakt jaarlijks een verslag. Dat verslag is bedoeld om ouders en teamleden van De Regenboog te informeren over de werkzaamheden van de MR.

De leden van de MR zijn aanspreekbaar voor alle ouders en teamleden. Hebt u leuke ideeën of tips en suggesties voor onze school? U kunt ze aan ons kwijt! U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via het telefoonnummer van school: 053 - 4766 477.

jaarverslag MR 2016-2017