Zo ziet onze school eruit

Op De Regenboog geven we les aan kinderen van 4-12 jaar.
We werken volgens het EDI (Effectieve Directe Instructie) model

We bieden een rijke leeromgeving waar veel te ontdekken en te leren is. We werken in groep 1 en 2 met speel en werkthema's, binnen deze thema's is aandacht voor de leefwereld van kinderen.

Een centrale rol neemt de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in.

We leren kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Engels geven we in de groepen 5 t/m 8

In de ochtenduren staan de basisvakken: rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen centraal.

We gebruiken voor deze vakken methodes die voldoende differentiatie bieden.

 In de middag komen de wereldoriënterende vakken aan bod: engels,aardrijkskunde, geschiedenis,natuur en techniek,cultuur en expressie. 

Bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, kennis van de natuur doen we een beroep op wat ieder kind kan. Dat verschilt per kind.

Wie bij lezen geleerd heeft alles goed te begrijpen, belangrijke punten uit een tekst te halen, zich een mening te vormen, er plezier in te hebben, zal bij deze vakken sneller belangstelling hebben en resultaten halen.                                                            

Bij deze vakken brengen we basiskennis en basisvaardigheden bij. Kinderen die veel lezen en een brede belangstelling hebben, leren heel veel buiten school. Deze kinderen kunnen een grote inbreng hebben bij deze vakken.

Expressievakken

De (Regen)boog kan niet altijd gespannen zijn. Tekenen, handvaardigheid en muziek zorgen bij veel kinderen voor gezellige ontspanning. We koppelen deze vakken ook aan thema’s en projecten. Tevens streven we ernaar om minimaal één keer per jaar een gezamenlijk schoolproject te doen. In alle groepen en de peuterspeelzaal wordt tijdens de handvaardigheidslessen gewerkt aan een gezamenlijk thema.

Op verschillende momenten in het schooljaar organiseert de school een podiumoptreden waarbij ouders welkom zijn, dit gebeurt o.a. in de Kinderboekenweek, tijdens de voorleesdagen voor de PSZ en de groepen 1 en 2  en op de slotavonden. Incidenteel worden ouders van een enkele groepen uitgenodigd, bijvoorbeeld als afsluiting van een muziekproject. Doel van deze activiteiten is het ‘podiumvrij’ maken van de kinderen. U wordt uitgenodigd via de nieuwsbrief en via Klasbord

Bewegingsonderwijs

Alle lessen worden gegeven volgens het vakwerkplan ‘Bewegingsonderwijs’. Dit plan garandeert een doorgaande lijn voor het bewegingsonderwijs aan de kinderen op onze school. We sporten in de gymzaal naast de school en de kinderen van groep 1 en 2 ook in het speellokaal. Alle groepen krijgen één keer per week les van de vakleerkracht en de andere les wordt gegeven door de eigen leerkracht. In de kalender van de school staan alle afspraken over bewegingsonderwijs.

Cultuureducatie

Wij vinden het belangrijk om de kinderen op onze school in aanraking te brengen met allerlei vormen van cultuuruitingen, actueel en historisch.

Het ontwikkelen van creativiteit is één van de doelstellingen in ons onderwijs, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen zich op meerdere manieren te uiten

Om die reden zijn we vanaf 2014-2015 gestart met de ontwikkeling van het culturage project ‘een heleboel gevoel’. Een school breed project met een doorlopende leerlijn rondom poëzie met een link naar muziek, beeldende kunst, drama en moderne technieken.

-De kinderen leren zich zo op andere manieren te uiten

-Kinderen komen met meerdere technieken in aanraking

-Kinderen maken kennis met kunst en culturele aspecten door b.v. een bezoek

 aan een tentoonstelling of door het meemaken van een voorstelling.

-Door de lessen van het culturage project: ‘een heleboel gevoel’ leren kinderen zichzelf te uiten zowel verbaal als creatief.

Op onze school krijgen de kinderen in groep vier Muziek ABC. Wekelijks geeft een vakleerkracht van Kaliber Kunstenschool muziekles. In de lessen wordt gezongen, gespeeld met ritme en melodie en wordt de basis gelegd voor het leren van het notenschrift. Daarnaast maken de kinderen kennis met diverse muziekinstrumenten.  

De cursus Muziek ABC wordt jaarlijks afgesloten met een presentatie en alle kinderen ontvangen een certificaat.