deltagroep

KOE biedt alle leerlingen passend onderwijs, dus ook aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of die hoogbegaafd zijn. Deze leerlingen hebben vaak meer en andere uitdaging(en) nodig om het beste uit zichzelf te halen. Daarom werken wij met Deltagroepen. Op dit moment biedt KOE op drie locaties deze bovenschoolse Deltagroepen.

Om een kind aan te kunnen melden bij de Deltagroep vult de school samen met u als ouders het aanmeldformulier Deltagroep in. Aan dit aanmeldformulier wordt het complete verslag van de DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) en de uitdraai van het Cito leerlingenvolgsysteem (LOVS) toegevoegd. Het Steunpunt Hoogbegaafdheid coördineert de aanmeldingen van de kinderen van de Deltagroep. Per situatie zal bekeken moeten worden in hoeverre het onderwijs in de Deltagroep tegemoet kan komen aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind. In overleg met ouders en school kan ook gekozen worden voor een proefplaatsing in de Deltagroep als er een twijfel bestaat of de Deltagroep de juiste setting voor uw kind is.

De Deltagroep bestaat uit een groep kinderen met een vergelijkbaar hoog leerniveau. Zij komen één dag in de week bij elkaar om, onder leiding van een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht, de zogenaamde Deltagroepleerkracht, op een uitdagende wijze te werken.

De Deltagroep is voor kinderen van groep 5 tot met groep 8, waarbij sprake of een vermoeden is van (hoog)begaafdheid. Het kind moet een didactische voorsprong hebben (van minimaal een half jaar) op meerdere vakgebieden en het compactingsprogramma en verrijkingsaanbod in de reguliere groep is niet toereikend genoeg om het kind te voorzien in de onderwijsbehoeften.

Het kind wordt het hele schooljaar gevolgd door de leerkracht van de Deltagroep en het Steunpunt Hoogbegaafdheid in zijn/haar ontwikkeling om te bekijken of de Deltagroep het kind kan voorzien in zijn/haar onderwijsbehoeften.