Voor ouders

Ouders vertrouwen de kinderen een groot deel van de dag aan de leerkrachten toe. De kinderen zijn een groot deel van de dag op school. De ouders vertrouwen erop dat de leerkrachten goed voor hun kinderen zorgen. Het is erg belangrijk dat ouders en leerkrachten elkaar kennen en met elkaar samenwerken als het gaat om de zorg voor de kinderen. Daarom vinden we contact met de ouders erg belangrijk. U bent altijd welkom om te komen praten. Als u een afspraak maakt, heeft de leerkracht wat meer tijd. Vóór schooltijd is het bijna niet mogelijk om met de leerkracht te praten. Die heeft dan de aandacht nodig voor de kinderen. Verder houden we u graag goed op de hoogte. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de nieuwsbrief. Een aantal keren per jaar nodigen we u uit om op school te komen, om eens te praten over uw kind of voor iets gezelligs.

 Wij gaan ervan uit dat u graag op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen van uw kind. De school ziet ouders als partner in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en betrekt ouders daarom bij haar activiteiten.

 Wat kunnen ouders van de school verwachten:

  • Een open cultuur, we beschouwen ouders als serieuze en gelijkwaardige partners, er is wederzijds respect.
  • De leerkrachten nemen de tijd voor ouders en tonen belangstelling.
  • De leerkrachten informeren de ouders over de ontwikkeling van hun kind en niet alleen als er een probleemsituatie is.
  • De school geeft praktische adviezen, op welke manier de ouders hun kinderen thuis kunnen ondersteunen bij het huiswerk.
  • De school biedt opvoedingsondersteuning door te verwijzen naar de diverse instanties en door het organiseren van thema bijeenkomsten..
  • De school organiseert open lesmomenten, zodat ouders kunnen zien op welke manier bijvoorbeeld ontwikkeling van taal en spel, (voor)lezen en (voorbereidend) rekenen in de groep begeleid wordt.

 Wat verwacht de school van de ouders:

  • Een positieve ouderbetrokkenheid, dit is van belang voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Afstemming en samenwerking tussen school en thuis zijn gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van onze leerlingen.
  • We verwachten dat ouders in het belang van de ontwikkeling van hun kind deelnemen aan oudergesprekken en op informatiebijeenkomsten komen.

  • Het is belangrijk dat ouders verwachten dat hun kind goed zijn of haar best doet op school en ondersteunt het kind bij het maken van huiswerk en andere thuisopdrachten.
  • Het informele leren, thuis een rijke leeromgeving bieden, samen lezen met uw kind, voorlezen of spelletjes doen..