leerlingenzorg

De school past zich zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van de leerling en geeft zorg op maat. We willen onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden, ook als er leer- en/of gedragsproblemen zijn. Speciale aandacht is er voor leerlingen met zwakke dan wel zeer goede resultaten.

Leerkrachten worden geschoold om op een deskundige en positieve manier met verschillen tussen leerlingen om te gaan. Zij hebben onder meer geleerd om vroegtijdig ontwikkelings- en leerproblemen te signaleren. Niet alle leerlingen leren even goed en vlug; soms is er voor een kind ander materiaal nodig om iets te verduidelijken, soms een andere instructie. De ene keer zal de leerkracht klassikaal en een andere keer individueel les geven of met groepjes werken. Leerlingen krijgen niet automatisch altijd allemaal dezelfde opdrachten en taken.

De school beschikt over een interne procedure voor signalering, diagnostisering, probleemstelling en afspraken.

Als interne hulp onvoldoende resultaat oplevert, wordt verdere hulp van buitenaf in geroepen. De school heeft een begeleider, die verbonden is aan het speciaal basisonderwijs en een schoolbegeleider (orthopedagoog) vanuit het Steunpunt. Zij bespreken met de leerkracht en de intern begeleider de problemen en de mogelijke oplossingen in een CLB (consultatieve leerlingbespreking).

Is er meer nodig spreekt men van arrangementen waarvoor we een kind aanmelden bij het Steunpunt. De leerkracht (indien nodig ook de IB-er) en de ouder(s)/verzorger(s) vullen het aanmeldingsformulier in waarna het gezamenlijk wordt ondertekend.

Kinderen die op een of andere manier meer begeleiding en aanpassingen nodig hebben krijgen altijd extra hulp en begeleiding. Toch blijkt een enkele keer dat er meer deskundigheid nodig is om een leerling de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden. Er kunnen handelingsadviezen komen voor de leerkracht, maar er kan ook meer nodig zijn, bijv. een observatie of een (deel) onderzoek om te bepalen wat het kind nodig heeft. Deze bespreking wordt gedaan in het CLB. In het Steunpunt wordt dan bepaald welk arrangement geboden kan worden. Blijkt dit op de Regenboog echt niet haalbaar kan gezocht worden naar een passender onderwijsplek, bijv. speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Dit hele traject gaat altijd in overleg en samenwerking met de ouders.

Om leerkrachten en interne begeleider te ondersteunen bij het nemen van beslissingen teneinde de juiste begeleiding te kunnen aanbieden, wordt een beslissingsschema gebruikt. Meer info vindt u op www.skoe.nl/samenwerkingsverband.