leerlingenraad

Doelstellingen van de leerlingenraad:

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. 
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen, immers de school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. 
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen. 
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. 
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 
 • Bevorderen van actief burgerschap. 
 • Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.
 • De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc

 De organisatie van de leerlingenraad

 • In de groepen 5 t/m 8 worden kunnen kinderen zich jaarlijks in het begin van het jaar opgeven als lid van de leerlingenraad De leerkracht introduceert dit naar eigen inzicht, maar legt in ieder geval uit wat de leerlingenraad is, wat er van een lid verwacht wordt en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. Na het opgeven kiest de leerkracht 2 leerlingen per groep uit. 
 • In elke groep worden leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Kinderen kunnen zichzelf beschikbaar stellen.
 • Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad. 
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant. 
 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept. 
 • Bij elke vergadering is de directeur aanwezig. 
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de kinderraad toe in hun eigen klas. 
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. 

 Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas, deze worden besproken 
 • Leden van de leerlingenraad worden door andere leerlingen aangesproken.
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda. 
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën. 
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen. 
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team. 
 • Het gebruik van het schoolplein. 
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie 
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje. 
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes. 
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten: kerst, sinterklaas