Kwaliteit

Activiteiten ter verbetering en ondersteuning van de kwaliteit van het onderwijs

Teneinde al deze doelen te realiseren hebben wij onszelf de volgende voorwaarden gesteld:

 • Een goed pedagogisch klimaat realiseren, waarbinnen wij onze leerlingen structuur bieden, zodat er rust en veiligheid is voor kinderen om zich positief te kunnen ontwikkelen. Een klimaat waarin goed samengewerkt kan worden.
 • In onze lessen besteden wij veel aandacht aan normen en waarden en geven wij levensbeschouwelijk onderwijs.
 • Wij geven kinderen vertrouwen en stimuleren de leermotivatie.
 • Wij bieden iedere leerling onderwijs en begeleiding op maat.
 • Wij bieden kinderen de ruimte om zelf ontdekkingen te doen.
 • Wij gaan uit van wat kinderen kunnen, oftewel: wij denken in kansen en proberen daarbij belemmeringen uit de weg te ruimen.
 • Wij leren kinderen zelfstandigheid (omgaan met uitgestelde aandacht) zodat de verlengde instructie en tevens het werken in combigroepen goed te realiseren is.
 • Wij leren kinderen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag in houding en taalgebruik.
 • Wij gaan mee in de ontwikkelingen op ict-gebied, door de inzet van computer, iPad en laptop bij de lessen.
 • We blijven nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs op de voet volgen en toepassen.
 • Wij streven naar goede contacten en samenwerking tussen ouders/verzorgers, kinderen, leerkrachten en ondersteunende instanties.
 • Wij bereiden leerlingen zo goed mogelijk voor op passend vervolgonderwijs en op actieve deelname aan de maatschappij.

Met alle genoemde aspecten staan we voor uitdagend, taakgericht en stimulerend onderwijs.

De houding van leerkrachten is gericht op leren en steeds beter worden, zodat team en individuele scholing bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering op het gebied van ‘omgaan met verschillen’ en kunnen aansluiten bij onderwijsbehoefte van kinderen.